[STM32] 2010-07-23 17:33 我来说两句  

豆皮开发板(STM32)C++例程:花样LED特效(包含IAR C++库源代码)

豆皮开发板C++例程:花样LED特效(包含IAR C++库源代码)

第一课,点亮第一只LED灯,发送欢迎词到电脑串口

第二课,按KEY,相应的LED灯会亮起来

第三课,从串口接收数据,并从LED里显示出来,
            按KEY,发送数据到串口。

第四课,一个小小的伪线程模式
             从串口接收数据,并从LED里显示出来,并向右移走
             按KEY5,速度增加,按KEY4,速度减少。

第五课,一个完整的实战
            上电后的LED特效是XOR特效,
             按K1,K2,K3,K4,后,LED会做不出同的特效
             按K5键,将会加速。
             按Reset键重新开始